www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț ANUNȚ angajări pe perioadă determinată de maximum 6 luni, fără concurs - ACTUALIZARE 27.04.2020

ANUNȚ angajări pe perioadă determinată de maximum 6 luni, fără concurs - ACTUALIZARE 27.04.2020

În urma analizei dosarelor depuse în număr foarte mare, Direcția de Sănătate Publică Neamț, sistează primirea dosarelor pentru o parte din posturile scoase la concurs.
Oferta rămâne valabilă doar pentru următoarele posturi:

 • 2 posturi Medic specialitate epidemiologie
 • 1 post Medic specialitate igiena/ medicina muncii
 • 1 post Medic specialitate medicina de laborator

 

Direcția de Sănătate Publică Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, B-dul Dacia nr. 4A, telefon 0233/ 234441, fax 0233/213874, județul Neamț, în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I din anexa nr. 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sanatatii, cu modificările și completarile ulterioare, raportat la art. 3 alin 1 din OUG nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, angajează pe perioadă determinată de maximum 6 luni, fără concurs, următoarele categorii de personal contractual:

 • 2 posturi Medic specialitate epidemiologie
 • 1 post Medic specialitate igiena/ medicina muncii
 • 1 post Medic specialitate medicina de laborator
 • 1 post Asistent medical laborator
 • 4 posturi Asistent medical igiena/medicina generala*
 • 3 posturi Asistent medical medicina generala
 • 2 posturi Chimist
 • 1 post Inspector de specialitatespecialitate informatică
 • 2 posturi referent – operator PC – studii medii

Condiții generale de participare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de participare:

 1. Pentru posturile de asistenți medicali:
  • Studii postliceale in domeniul sanitar, în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: laborator/igiena/MG;
  • Cunostinte operare pe calculator
 2. Pentru postul de Inspector de specialitatespecialitate informatică:
  • Studii superioare in domeniul IT;
  • Cunostinte avansate de limba engleza;
  • Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor

 

        Copyright © 2004-2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț.