www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Informaţii utile
 

Întrebări frecvente

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt medicii care fac obiectul prevederilor Legii nr. 113/2016?

Medicii cu statut de pensionar aflați în activitate, în relație cu C.A.S. Neamț la momentul publicării actului  în Monitorul Oficial.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt medicii care nu fac obiectul acestei prevederi legislative și care nu necesită avizul comisiei?
 • Medicii care lucrează în sistem privat și nu au contract cu C.A.S. Neamț direct sau  prin intermediul furnizorilor de servicii medicale 
 • Medicii pensionari (cu decizie) care nu-și pot relua activitatea peste limita de vârstă în condițiile în care nu se aflau în activitate, în relații contractuale cu C.A.S. Neamț, la data apariției publicării actului în Monitorul Oficial
 • Medicii pensionari (cu decizie) care se află în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
 
Afiseaza/Ascunde raspunsul Când se depune solicitarea de obținere a avizului anual?

Solicitarea trebuie adresata Comisiei cu 15 zile înainte de împlinirea vârstei de pensionare sau înainte de data expirării perioadei pentru care a fost acordat avizul.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt criteriile de eliberare a avizului?
 1. prelungirea activității medicale numai în cazul medicilor care, la data publicării Legii nr.113/2016, se aflau în relație contractuală cu C.A.S. Neamț, direct sau prin intermediul unui furnizor de servicii medicale
 2. respectarea  prevederilor legale cuprinse în alin (8) al art. 391 din Legea nr. 95/20016, republicată, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 113/2016, prin raportare la dispozițiile alin. (1)-(7) ale art. 391, respectiv art. 492, din Legea nr. 95/2006; respectarea prevederilor Deciziei C.M.R. nr. 4/2008 publicată în M.Of. Partea I, cu modificările ulterioare
 3. depunerea cererilor de eliberare a  avizului din partea Comisiei, împreună cu toate documentele solicitate, conform legislației în vigoare
 4. prelungirea activității medicale în aceeași specialitate în care medicul pensionar solicitant își desfășoară activitatea la momentul cererii 
 5. luarea în considerație a specificului zonei pentru care se solicită prelungirea activității peste vârsta de pensionare
 6. luarea în considerare a numărului necesar de medici la nivelul de unitate administrativ-teritorială, a numărului de medici care nu au îndeplinit vârsta de pensionare
 7. acordarea avizului în vederea desfășurării în continuare a activității medicale în cadrul unei unități sanitare publice din zona cu caracter deficitar din punct de vedere al specialității respective, în care medicul în cauză își desfășoară activitatea în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate la momentul formulării cererii, urmând ca activitatea să se desfășoare tot în jud.Neamț;
 8. dacă există deficit de personal medical la nivelul unității în specialitatea în care activează medicul respectiv
 9. dacă există posturi vacante din specialitatea respectivă,  deși a fost  organizat concurs în ultimele 6 luni pentru ocuparea acestora
 10. dacă medicul activează în una dintre specialitățile  medicale deficitare, stabilite de legislația în vigoare
 11. în cazul spitalelor publice cu deficit de personal, doar cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea postului prin concurs
 12. analiza fiecărui caz în mod individual
 13. să nu existe reclamații din partea pacienților la adresa medicului
 14. să nu existe sancțiuni contractuale aplicate de C.A.S. Neamț
 15. să nu existe sancțiuni din partea Colegiului medicilor
 16. în cazul medicilor de familie, procentul de migrație a pacienților de pe lista proprie, comparativ cu anul precedent
 17. starea de sănătate a medicului să permită aceasta.
Afiseaza/Ascunde raspunsul Care este perioada de valabilitate a avizului?

Avizul emis este valabil un an de zile de la data emiterii lui,  iar în cazul medicilor pensionari angajați în unitățile sanitare publice până la ocuparea postului prin concurs dar nu mai târziu de un an de la data emiterii lui.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Când trebuie solicitat avizul?

Indiferent de domeniul de asistenta medicala în care își desfășoară activitatea in relație contractuala cu C.A.S. Neamț, AVIZUL pentru continuarea activității după împlinirea vârstei de 65 de ani se solicita ANUAL.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care sunt documentele necesare obținerii avizului?

a. 1. Solicitarea medicului sau solicitarea organului de conducere al unității (spitale, CMI-uri, Societăți comerciale, Fundații, Centre medicale) și/sau

    2. Solicitarea medicului către unitatea angajatoare, dacă e cazul, cu aprobarea unității angajatoare de menținere în activitate/ prelungire activitate în unitatea respectivă;

b. Copie CI/BI medic;

c. Adeverința de salariat sau copie după contractul de muncă / Act adițional cu CJAS Neamț;

d. Certificatul medical de sănătate care va conține și viza de la medical psihiatru/ Fișă de aptitudini;

e. Copie după Certificat membru al Colegiului Medicilor Neamţ/ Colegiului Medicilor Dentiști Neamț;

f. Avizul Colegiului Medicilor Neamţ /Colegiului Medicilor Dentiști Neamț; 

g. Copie după certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unităţii medicale în care va continua desfăşurarea activităţii;

h. Copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice (CUI, CIF);

i. Copie poliță de asigurare malpraxis;

j. Pentru unităţile sanitare publice, inclusiv un referat al unității medicale, prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, avizat de ordonatorul principal de credite,  dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexat dovada scoaterii postului la concurs, precum si precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs;

k. Alte documente din care să reiasă că medicul care solicită avizul anual a fost în relație contractuală C.J.A.S. județean, dacă e cazul.

NOTA: Comisia poate solicita orice alt document considerat relevant.

Afiseaza/Ascunde raspunsul Care este componența comisiei mixte care funcționează în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț?
constituită conform prevederilor Legii nr. 113 din 27.05.2016, pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății

Comisia mixtă care funcționează în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, constituită conform prevederilor Legii nr. 113 din 27.05.2016, pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, este alcătuită din: 

 • un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț (C.A.S.Neamț)
 • un reprezentant al Colegiului Medicilor Neamț (C.M.R. Neamț)
 • un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentiști Neamț (C.M.D. Neamț)
 • un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Neamț (D.S.P. Neamț).
 
Afiseaza/Ascunde raspunsul Poate înceta avizul înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordat?

Avizul poate înceta și înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordat, în următoarele condiții:

 1. în cazul renunțării exprese din partea medicului pensionar;
 2. urmare a adresei unității sanitare publice prin care se aduce la cunoștință faptul că postul ocupat de către medicul pensionar a fost ocupat prin concurs, iar medicul respectiv nu solicită prelungirea activității pe un alt post vacant din cadrul aceleiași unități sanitare, ori direct sau prin intermediul unui alt furnizor de servicii medicale aflat în relație contractuală cu C.A.S. Neamț;
 3. în cazul în care starea de sănătate a medicului nu mai permite continuarea activității;
 4. în cazul în care se constată că medicul se face vinovat  de malpraxis;
 5. în cazul în care unul dintre documentele care stau la baza emiterii avizului de prelungire a activității expiră sau este anulat de către autoritatea emitentă.
 

        Copyright © 2004-2022 Direcția de Sănătate Publică Neamț.