www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Anunț - organizare examen/concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție - consilier clasa I grad profesional superior

Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează examen/concurs pentru ocuparea
 postului vacant, funcție publică de  execuție
– consilier clasa I grad profesional superior

 

Examenul/concursul se desfășoară la sediul instituției, după cum urmează:

- proba scrisă în data de 12.08.2021, ora 10,00;

- interviul în data de 16.08.2021, ora 10,00.

Condițiile de participare la concurs pentru funcția de consilier clasa I superior din cadrul Compartimentului RUNOS sunt:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice, specializarea economie generală/contabilitate și informatică de gestiune;

 - minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 12.07.2021 – 02.08.2021.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

Direcția de Sănătate Publică Neamț, Municipiul Piatra Neamț, bld. Dacia, nr.4A, Compartiment R.U.N.O.S., telefon: 0233.234709, fax: 233.213874, e-mail: sant@sant.ro.

Persoana de contact consilier superior Brocea Corina.

Dosarul pentru participarea la examen/concurs se depune la secretarul comisiei (compartiment R.U.N.O.S.), în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea concursului.

Condiții de ocupare a unei funcții publice:

- are cetățenia română și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

- îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

- îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

- nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.611/2008;

- curriculum vitae, modelul comun european;

- copia actului de identitate;

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

- copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

- copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;

- cazierul judiciar;

- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Bibliografia conține, în mod obligatoriu:

1. Constituția României, republicată,

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în bibliografie se adaugă și legislația specifică postului, astfel:  

5. Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

6. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București,

7. Legea nr.53/2003  -Codul muncii,

8. Secțiunile 1-5 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

TEMATICA
pentru ocuparea postului vacant – funcționar public,
Consilier, clasa I, grad profesional superior
 Compartiment R.U.N.O.S.


1.  Constituția României, republicată;

     - Titlul II: Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;

     - Capitolul II: Drepturile și libertățile fundamentale;

     - Capitolul III: Îndatoririle fundamentale;

     - Titlul III: Autoritățile publice;

      - Capitolul IV: Economia și finanțele publice.

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Codul administrativ:

     - Titlul I Dispoziții generale;

     - Titlul II Statutul funcționarilor publici;

           - Capitolul I Dispoziții generale;

           - Capitolul II Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;

           - Capitolul V Drepturi și îndatoriri;

           - Capitolul VI Cariera funcționarilor publici;

           - Capitolul VIII Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;

           - Capitolul IX Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      -  Capitolul II - Dispoziții speciale.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.  Legea Cadru  Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

   I. CAPITOLUL II – Salarizarea

    1) SECȚIUNEA 1 - Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar

       2) SECȚIUNEA a 2-a  -  Alte drepturi salariale

6. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București,

     - CAPITOLUL I - Dispoziții generale

     - CAPITOLUL II - Atribuții generale

     - CAPITOLUL III - Atribuții specifice

  7. Legea nr.53/2003  -  Codul muncii,

     - CAPITOLUL I - Încheierea contractului individual de muncă

     - CAPITOLUL II - Executarea contractului individual de muncă

     - CAPITOLUL III - Modificarea contractului individual de muncă

     - CAPITOLUL IV - Suspendarea contractului individual de muncă

     - CAPITOLUL V - Încetarea contractului individual de muncă

     - CAPITOLUL VI - Contractul individual de muncă pe durată determinată

8. Secțiunile 1-5 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

        Copyright © 2004-2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț.