www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Programe naționale de sănătate publică Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin Documentele necesare includerii unităților sanitare în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

Documentele necesare includerii unităților sanitare în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

Documentele necesare validării unităților sanitare cu paturi care organizează rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin în Regiunea Nord-Est

Documentele necesare validării unităților sanitare cu paturi care organizează rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin în Regiunea Nord-Est

 1. Cerere (formular tipizat).
 2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate (fără anexe).
 3. Copia, conformă cu originalul, a actului de înfiinţare a unităţii sanitare cu paturi.
 4. Copia, conformă cu originalul, a Autorizației sanitare de funcționare.
 5. Copia, conformă cu originalul, a deciziei de evaluare.
 6. Contul instituției.
 7. Copia, conformă cu originalul, a codului unic de inregistrare fiscala (CUI).
 8. Tabele cu furnizorii de servicii medicale din reţea:
  • centrele de informare - medicii de familie,
  • centrele de recoltare frotiuri – medicii de familie, medicii specialişti obstetrică ginecologii, medicii din centrele de planificare familială,
  • laboratoarele de citologie anatomie patologică.
  • Structura de tabel:
   Denumire furnizor - Reprezentantul legal – Adresa furnizor – Adrese de contact, tel, fax, E-mail – Nr . contract cu unitatea sanitară cu paturi organizatoare de reţea.
 9. Tabele cu personalul furnizor de servicii medicale pe specialități pentru toți furnizorii de servicii din subprogram
  • medicii de familie din centrele de informare,
  • medicii din centrele de recoltare, medici de familie, ginecologi, planificare,
  • medicii din laboratoarele de citologie-anatomie patologică.
  • Structura tabelului:
   Denumire furnizor – Nume prenume medic – Specialitatea – Cod parafă – orar de lucru pentru subprogram în afara orarului de lucru din contractul precedent cu CAS.
 10. Catagrafia centralizată a femeilor din grupele de vârstă 25-64 de ani de pe listele medicilor de familie cu contracte de informare.
 11. Dosare cu cererile, contractele și toate documentele solicitate pentru fiecare furnizor de servicii medicale (anexă cu documentele furnizorilor pentru fiecare tip de furnizor din subprogram).

Toate filele vor conține mențiunea „în conformitate cu originalul”, stampila și semnătura olografa a reprezentantului legal.
Dosarele trebui întocmite în trei exemplare, unul pentru CJAS, unul pentru URM și unul pentru unitatea sanitară cu paturi organizatoare de rețea.
Contractele de prestări servicii cu furnizorii trebuie să fie în original în cel puțin 2 exemplare, în dosarul unității sanitare cu paturi organizatoare de rețea și la furnizorii respectivi.
Ulterior contractele cu CJAS în original în dosarele unităților sanitare cu paturi organizatoare de rețea și al CJAS şi copii la dosarul URM.
În final contracte între URM și unitățile sanitare cu paturi organizatoare de rețea pentru decontarea din bugetul propriu transferat de la MS a activităților organizatorice și de monitorizare-raportare.

Documentele necesare includerii laboratoarelor în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizată în Regiunea Nord-Est

Documentele necesare includerii laboratoarelor în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizată în Regiunea Nord-Est

 1. Cerere de inscriere.
 2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate, pentru laborator - citologie/anatomie patologică.
 3. Autorizația sanitară de funcționare.
 4. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului ca îndeplinește criteriile în conformitate cu Ordinul Nr. 537/175 din 5 iunie 2012, după cum urmează:
  • deține dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin metode și tehnici de citologie sau anatomie patologică:
   • aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou (citologie convențională și/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid),
   • facilități de arhivare a frotiurilor,
   • echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea și raportarea datelor,
   • acces la internet;
  • folosește colorația Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor și sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
  • efectuează controlul intern al calității în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lame;
  • se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calității în domeniul citologiei.
 5. Declarația pe propria răspundere medicului de specialitate în anatomie patologică angajat ca are experiență minimă de 5 ani și peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani.
 6. Copia, conforma cu originalul, a contractului de control extern.
 7. Tabele:
  • personalul medical implicat în program (medic + asistenta - nume/prenume/CNP/specialitate-competență/grad profesional/cod parafa),
  • programul de lucru al medicilor și al laboratorului.

Toate filele vor conține mențiunea „în conformitate cu originalul”, ștampila și semnătura olografă a reprezentantului legal. Tabelele vor conține doar personalul medical de specialitate care își desfășoară activitatea în ambulatoriul clinic de specialitate în relație contractuală cu CAS figurând pe listele de personal al anexelor contractelor pe ambulatoriu și orarul de lucru al întregului personal în laborator.

Documentele necesare includerii centrelor de recoltare a materialului cervical în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizată în Regiunea Nord-Est

Documentele necesare includerii centrelor de recoltare a materialului cervical în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizată în Regiunea Nord-Est

 1. Cerere de înscriere (formular tipizat).
 2.   Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate (doar anexa cu personalul şi orarul):
  • pentru medicii de familie,
  • pentru medicii specialiști de obstetrică ginecologie cu activitate în ambulatoriul clinic de specialitate,
  • pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea in Cabinetele de planning familial copia conformă cu originalul a Covenţiei cu furnizorii încheiate de CAS .
 3. Autorizația sanitară de funcționare în copie conformă cu originalul.
 4. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale ca sunt întrunite condițiile cu privire la dotarea cabinetului în conformitate cu cu prevederile Ordinului nr. 537/175 din 5 iunie 2012 și a Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare- pentru medicii de familie.
 5. Act doveditor care atesta formarea profesionala practică ni domeniul recoltării materialului cervical pentru furnizorii de servicii medicale din asistență medicală primară și pentru medicii cu competenta de planificare familiala, emis de orice unitate sanitară cu paturi organizatoare de rețea.
 6. Tabele: 
  • personalul medical implicat în program (medic + personal mediu sanitar - nume/prenume/CNP/specialitate/grad profesional/cod parafa),
  • programul de lucru (pentru medic și personalul mediu sanitar).

Toate filele vor conține mențiunea „în conformitate cu originalul “, stampila și semnătura olografa a reprezentantului legal. Lista medicilor care își desfășoară activitatea în cadrul subprogramului va conține doar medicii de familie sau medicii ginecologi sau medicii din centrele de planning care își desfășoară activitatea în ambulatoriul clinic de specialitate în relație contractuală cu CAS figurând pe listele de personal al anexelor contractelor pe ambulatoriu.

 

Documentele necesare includerii cabinetelor de medicină de familie ca centre de informare și consiliere în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizată în Regiunea Nord-Est

Documentele necesare includerii cabinetelor de medicină de familie ca centre de informare și consiliere în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizată în Regiunea Nord-Est

 1. Cerere de înscriere (formular tipizat).
 2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale în asistență medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate (fără anexele contractului).
 3. Copia, conformă cu originalul, a Autorizației sanitare de funcționare.
 4. Tabele: 
  • personalul medical implicat în program (medic + asistenta - nume/prenume/CNP/specialitate/grad profesional/cod parafa),
  • programul de lucru (pentru medic și personalul mediu sanitar).
 5. Catagrafia populației feminine 25-64 ani (Nume, Prenume, CNP, adresa).

Toate filele vor conține mențiunea „în conformitate cu originalul”, stampila și semnătura olografă a reprezentantului legal. 

 

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.