www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Certificat de conformitate

Acest document se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

Medici

Medici

Medicii pot solicita următoarele certificate:

a) Certificat care atestă formarea în profesia de medic conform DC 2005/36/CE şi/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de această normă (certificarea diplomelor)

Se elibereaza titularilor care au urmat cursurile universitare în România şi au obţinut:

 1. Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea universitară medicină. 
 2. Diploma de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină.
Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:
 • cerere în care se vor preciza si datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată dupa Diploma de medic;
 • copie legalizată după foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de bază întruneşte condiţiile prevăzute  la art. 24 din Directiva 2005/36/CE.

Medicii rezidenţi aflaţi în pregătire vor primi numai acest document.    

b) Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii  care atestă formarea conformă în una din specialităţile listate pentru România de DC/2005/36CE

Se eliberează medicilor care au specializarea obţinută prin rezidenţiat de 3-7 ani, stagiu complet.

Documente necesare, în plus faţă de cele enumerate la litera a), sunt:

 • copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii  în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificatul galben, cu timbru sec);
 • copia legalizată a carnetului de rezident din care să rezulte stagiul complet de pregătire.

Medicii care nu deţin certificatul în format nou îl vor solicita în prealabil Ministerului Sănătăţii (a se vedea capitolul respectiv din prezenteul ghid).

Medicii care nu mai deţin carnetul de rezident pot dovedi perioada de pregătire în rezidenţiat cu o copie legalizată a carnetului de muncă, din care să rezulte perioada  de pregătire  sau adeverinţe eliberate de clinicile de pregătire (cu semnătura şefului secţiei,  a managerului unităţii şi ştampila unităţii), care să certifice efectuarea stagiilor de pregătire. Cei care au avut stagii de pregătire efectuate în străinătate, dar care nu au fost consemnate în carnetul de rezident, vor prezenta în copie aprobarea MinisteruluI Sănătăţii de recunoştere a acestora.

Titularii certificatului de medic specialist în specialităţile Hematologie si hemobiologie,  Pneumoftiziologie, Balneofizioterapie, Balneologie şi Recuperare medicală, Balneoclimatologie şi Recuperare medicală, Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală, Alergologie şi imunologie, Imunologie clinică şi alergologie, Medicina Generală,  Radiodiagnostic, Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie, Chirurgie plastică şi reparatorie, Chirurgie cardiovasculară vor beneficia de certificat de specialist pentru care se aplică asimilarea de denumire a specialităţii după cum urmează:

 • Hematologie şi hemobiologie – asimilare cu Hematologie;
 • Pneumoftiziologie – asimilare cu Pneumologie;
 • Balneofizioterapie; Balneologie şi Recuperare medicală; Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală – asimilare cu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneofizioterapie;  
 • Alergologie şi imunologie – asimilare cu Alergologie şi Imunologie clinică;
 • Medicina Generală – asimilare cu Medicină de Familie (în cazul medicilor confirmaţi rezidenţi medicină generală/medicină de  familie în urma concursurilor de rezidenţiat organizate începând cu sesiunea noiembrie1995);
 • Radiodiagnostic – asimilare cu Radiologie - imagistică medicală;
 • Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie – asimilare cu Medicină de Laborator;
 • Chirurgie plastică şi reparatorie – asimilare cu Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă;
 • Chirurgie cardiovasculară – asimilare cu Chirurgie vasculară.

Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de specialitate întruneşte condiţiile prevăzute  la art. 25 din Directiva 2005/36/CE, iar pentru medicii de familie art. 28 (1)-(4) din aceeaşi directivă.

Medicilor care au obţinut specialitatea cu o durată de formare mai mică decât cea prevăzută în Directiva 2005/36/CE (specialitate obţinută prin secundariat de trei ani) li se eliberează un certificat care atestă drepturi câştigate generale în profesia de medic.

Documentele necesare sunt cele de la lit. a şi b, în plus este necesară dovada exercitării efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia legalizată a cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţi sanitare publice).

Acest certificat poate fi eliberat şi titularului diplomei de Doctor–medic specializarea universitară pediatrie, precum şi titularului certificatului de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută de DC/ 2005/36/CE pentru specialitatea respectivă, pe baza documentelor de la a) şi b) şi a dovezii exercitării activităţii.

În cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie şi Ortopedie infantilă se poate elibera un certificat care atestă drepturi câştigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat efectiv şi legal activităţi de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durată de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat (numai specialitatea chirurgie pediatrică este recunoscută).

Documentele sunt cele de la a) şi b), plus dovada exercitării activităţii.

Medicii de Medicină generală cu drept de liberă practică, precum şi medicii specialişti  Medicină de familie, care au dobândit specialitatea pe bază de stagiu şi vechime (nu au efectuat pregătire de specialitate prin rezidenţiat), beneficiază de certificat care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic.

Documentele necesare sunt cele de la punctul a), plus:

 • adeverinţă eliberată de casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti în care se precizează că la data de 01.01.2007 desfăşurau activităţile de medicină de familie în relaţie contractuală cu acestea.

Medici dentişti

Medici dentişti

Medicii dentiști promoția 2009 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de medic  dentist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).

Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).

Medicii dentiști, promoții anterioare anului 2009, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic dentist. Acestea se eliberează:

 • Titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că au exercitat în România în mod efectiv, legal activităţi de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail),
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată după diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor- medic stomatolog;
 • copie legalizată după foaia matricola;
 • adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie / Medicină-dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experieţa profesională menţionată sau declaraţie notarială pe propria răspundere că a exercitat efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5;
 • copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Farmacişti

Farmacişti

Farmaciștii promoția 2008 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de farmacist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).

Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).

Farmaciștii promoții anterioare anului 2008, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate în profesia de farmacist se eliberează  titularilor Diplomei de licenţă de farmacist, care fac dovada exercitarii efective şi legale a activităţilor respective pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
 • copia actului de identitate;
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat,
 • copie legalizata dupa Diploma de farmacist;
 • copie legalizată dupa foaia matricolă;
 • adeverinţa eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţă profesională menţionată;
 • copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Asistenţi medicali generalişti

Asistenţi medicali generalişti

1. Certificatul de Conformitate se eliberează în cazul titularilor:

 • Diplomei de absolvire de studii superioare de scurtă durată de asistent medical generalist, începând cu promoţia 2006 de absolvenţi;
 • Diplomei de Licenţă de asistent medical generalist începând cu promoţia 2007 de absolvenţi;

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;
 • copie legalizata dupa foaia matricola;
 • adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

2. Certificatul care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de asistent medical generalist se eliberează în cazul asistenţilor medicali generalişti care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de îngrijiri generale de sănătate în România pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:

 • Certificatului de Competenţe Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de şcolile postliceale sanitare.

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza şi datele de contact;
 • copie actului de identitate;
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după Certificatul de Competenţe Profesionale;
 • copie legalizata după foaia matricolă;
 • adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;
 • copie legalizata dupa cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienţa profesională menţionată, conform modelului;
 • copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Moaşă

Moaşă

1) Certificatul de conformitate se eliberează titularilor diplomei de licenţă de moasă începând cu promoţia 2007 de absolvenţi.

Documente necesare:

 • cerere în care se vor preciza şi datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după Diploma de moaşă;
 • copie legalizată după foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ superior absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată dupa documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

2) Certificatul care atestă drepturi caştigate specifice în profesia de moaşă se eliberează în cazul titularilor diplomei de asistent medical obstetrică-ginecologie, eliberată de şcolile postliceale sanitare de specialitate, care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de moaşă prevăzute de lege, în Romania, pe o durată de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată după diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după diploma de asistent medical obstetrică -ginecologie;
 • copie legalizata dupa foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;
 • copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată;
 • copie legalizata după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Nota

Nota

In cazul titularilor de diplome, certficate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moasă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă experienţa profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.

Documente necesare eliberarii acestei adeverinţe sunt:

 • cerere in care se vor preciza şi datele de contact;
 • copie act de identitate;
 • copie legalizată dupa atestatul de echivalare;
 • copie legalizată dupa diploma echivalată;
 • copie legalizată dupa foaia matricola;
 • copie dupa cartea de muncă sau adeverinţa de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienţa profesională de 3 ani;
 • copie după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul). 

 În cazul documentelor care atestă experienţa profesională cerută de normele comunitare pentru recunoaşterea calificării în celelalte state membre UE, iar solicitanţii nu pot depune copia legalizată a cărţii de muncă sau din cartea de muncă nu rezultă funcţia, specialitatea în care desfăşoară activitatea și cuantumul normei de încadrare, aceştia vor prezenta contractul de muncă vizat de ITM sau o adeverinţă eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită numai după modelul de mai jos.

Dacă angajatorul este chiar persoana în cauză, adeverința va fi însoțită de o declarație notarială din care să rezulte că datele din adeverința respectivă sunt corecte și copia legalizată a certificatului de înmatriculare a cabinetului medical, respectiv a societății comerciale medicale.

Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverinţă, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea şi legalitatea acestora revine în exclusivitate unităţii de încadrare emitentă.

Model adeverinta

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.